fc0dd836-7227-11e7-9573-784f436738f0-1-2800x1400-1541664005.jpg h1.jpg shirtsimac.JPG

gebruiksvoorwaarden

Veldhovense Mixed Hockey Club Basko

 

 

 

 

Gebruiksvoorwaarden

Versie: Mei 2018


Conform artikel 23 van de Statuten van de vereniging dient ieder ander reglement als aanvulling op de Statuten en mag het dus nooit in strijd zijn met deze Statuten. In een reglement van de vereniging worden die onderwerpen geregeld die in deze Statuten niet of niet volledig zijn geregeld. Verder geldt dat ieder reglement van de vereniging niet in strijd mag zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, en deze statuten.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden door de Algemene Leden Vergadering (ALV) vastgesteld.

 

Versie

Wijzigingen

April 2108

Concept gereed

Mei 2018

Aanpassingen n.a.v. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

 

 

 

 


 

1. Begripsbepaling

 

In dit document wordt verstaan onder:

1.1 VMHC Basko, de vereniging Veldhovense Mixed Hockeyclub Basko, gevestigd te Veldhoven en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40235564

1.2 App, de verzameling van officieel door het VMHC Basko bestuur aangewezen applicaties die worden ingezet om de ledenadministratie en hockey gerelateerde activiteiten te verzorgen. Naast het gebruik van LISA Totaal, betreft dit koppelingen met DWF, Twinfield, Drillster en de KNHB;

1.3 Website, de verzameling van officieel door het VMHC Basko bestuur ingezette communicatiemiddelen zoals de website van VMHC Basko, www.vmhcbasko.nl, en overige sociale netwerken waarop VMHC Basko een profile heeft (Facebook, Twitter, Instagram);

1.4 Persoonsgegevens, betreft ieder gegeven dat direct of indirect herleidbaar is tot een individu, ongeacht het type gegeven. Voor- of achternaam, (e-mail)adres, lidnummer, teamfoto, gedrag en hockeyvaardigheden zijn allemaal voorbeelden van persoonsgegevens;

1.5 Verwerken, betreft iedere handeling die betrekking heeft op een Persoonsgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan het verzamelen, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, maar ook het kwijtraken of vernietigen van Persoonsgegevens;

1.6 Lid, zoals omschreven in de Statuten van VMHC Basko en nader gespecificeerd in het Huishoudelijk reglement. Het betreft degene die zich via de Website en/of App inschrijft als lid. Een lid beschikt over geautoriseerde toegang (persoonlijk account, bestaande uit een unieke combinatie van lidnummer en wachtwoord);

1.7 Vrijwilliger, is degene die via de Website en/of App als zodanig bekend is gesteld en beschikt over geautoriseerde toegang. Tot deze groep kunnen ook eventuele inhuurkrachten behoren;

1.8 Bezoeker, is degene die van de Website en/of App gebruik maakt, en zeer beperkte mogelijkheden heeft om Content te verwerken. Een Bezoeker beschikt niet over geautoriseerde toegang;

1.9 Beheerder, is de persoon die door het VMHC Basko bestuur is geautoriseerd om Persoonsgegevens te verwerken en/of IT-(onderhouds)werkzaamheden uit te voeren aan Website en/of App. Het wijzigen van persoonsgegevens is voorbehouden aan degene die over de autorisatie ‘Secretariaat’ (ledenadministratie) of ‘Penningmeester’ (bankgegevens) binnen LISA2 beschikt;

1.10 Gebruiker, iedere willekeurige gebruiker van de Website en/of App. Een gebruiker kan zijn: Lid, Vrijwilliger of Bezoeker;

1.11 Content, alle materiaal dat de Gebruiker via de Website en/of App ter beschikking stelt, waaronder begrepen tekst, grafische afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, computerprogrammatuur, scripts, interactieve elementen en andere materialen;

1.12 Gebruiksvoorwaarden, is dit door de Algemene Leden Vergadering bekrachtigd document.

2. Algemeen

 

2.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van VMHC Basko met betrekking tot de website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) zorgvuldig door voordat u de Website en/of App gebruikt (‘Gebruiker’) en/of u zich via deze Website en/of App als lid van VMHC Basko inschrijft (‘Lid’) en/of als Vrijwilliger aanmeldt (‘Vrijwilliger’). Deze Website is eigendom van VMHC Basko.

2.2 Door het bezoeken en/of gebruik maken van deze Website en/of App en/of het inschrijven als Lid en/of Vrijwilliger geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.3 Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoekt VMHC Basko u geen gebruik te maken van deze Website en/of App en/of zich niet te laten inschrijven als Lid en/of Vrijwilliger.

 

3. Dienstverlening VMHC Basko

 

3.1De dienstverlening van VMHC Basko via de Website en/of App bestaat uit het geven van informatie over de vereniging en haar activiteiten op het gebied van hockey.

 

3.2Daarnaast zijn Leden en Vrijwilligers in staat via eigen accounts een persoonlijk en/of teamprofiel aan te maken, hun persoonlijke gegevens te wijzigen en Content te uploaden.

 

3.3VMHC Basko is verantwoordelijk voor de informatie die zij via de website en/of App of anderszins verschaft. VMHC Basko streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden. Niettemin kan VMHC Basko niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de op de Website en/of App gepresenteerde gegevens en informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

3.4Bij twijfel over juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de Website en/of App of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij u aan contact op te nemen met VMHC Basko via [email protected]

 

3.5VMHC Basko streeft naar een goedwerkend systeem voor de Website en/of App en de faciliteiten die continu, met uitzondering tijdens onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.

 

3.6VMHC Basko garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Website en/of App kan worden gemaakt of dat de Website en/of App voortdurend toegankelijk is aangezien de Website en/of de App naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. VMHC Basko doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Website en/of App zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.

 

3.7VMHC Basko is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en/of beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website en/of App onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Website en/of App voor Gebruikers te beperken.

 

4. Verplichtingen gebruikers

 

4.1Gebruikers staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van de Website en/of App gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers en leden mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

 

4.2Gebruikers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Website en/of App en de juistheid van de door hen verstrekte (persoons-)gegevens. Gebruikers staan er tevens voor in dat zij volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van Content.

 

4.3Gebruikers plaatsen geen niet-geautoriseerde (commerciële) Content op de Website en/of App.

a)Geautoriseerde commerciële content is content die door de sponsorcommissie van VMHC Basko is geaccordeerd.

b)Geautoriseerde content is content die door de communicatie commissie is getoetst bij de betreffende commissie en/of bestuur en goed bevonden.

 

4.4Gebruikers plaatsen geen beledigende, haatdragende, bedreigende, intimiderende of lasterlijke Content. Gebruikers gebruiken de Website en/of App niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.

 

4.5Door het (vrijwillig) via de Website en/of App ter beschikking stellen van Content draagt een Gebruiker hierbij de rechten van intellectuele eigendom op deze Content over aan VMHC Basko, al dan niet bij voorbaat. VMHC Basko draagt deze intellectuele eigendomsrechten niet over aan derden. Indien en voor zover enig recht niet overdraagbaar mocht zijn, verleent de Gebruiker hierbij aan VMHC Basko een onopzegbare, exclusieve licentie. Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die onder meer in verband staan met de Website en/of App van VMHC Basko.

 

4.6Indien een gebruiker minderjarig is, geeft de wettelijk vertegenwoordiger c.q. ouder van de Gebruiker hierbij, al dan niet bij voorbaat, toestemming voor de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, voor zover deze rusten op de Content, dan wel voor het verlenen van een onopzegbare, exclusieve licentie.

 

4.7Gebruikers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via de Website en/of App ter beschikking gestelde Content en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van de bovengenoemde licentie aan VMHC Basko.

 

4.8Gebruikers erkennen en staan er voor in dat de door hen via de Website en/of App ter beschikking gestelde Content geen inbreuk kan maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens VMHC Basko en/of derden.

 

4.9Gebruikers stemmen ermee in dat zij de Website en/of App alleen voor doeleinden gebruiken die zijn toegestaan op grond van de Gebruiksvoorwaarden, een overeenkomst met VMHC Basko en/of de toepasselijke wet- of regelgeving.

 

4.10In het geval dat VMHC Basko wetenschap heeft vaneen mogelijke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- of regelgeving, behoudt VMHC Basko zich het recht voor om door Gebruikers geplaatste Content te verwijderen en/of te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, de toegang van een Gebruiker tot de Website en/of App te beëindigen en/of het lidmaatschap van een Lid te beëindigen.

 

4.11In gevallen waarin een Gebruiker zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Website en/of App, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden nader is omschreven, behoudt VMHC Basko zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Gebruiker te verhalen.

 

5. Privacy

 

5.1VMHC Basko gebruikt en verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacyverklaring, die onder andere te vinden is de website van VMHC Basko via Club > Privacyverklaring.

6. Rechten van intellectueel eigendom

 

6.1De Website en/of App en alle via de Website en/of App door VMHC Basko ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder, maar niet beperkt tot gegevens, geluids- en beeldmateriaal, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, HTML-codes, software en logo’s, bevatten gegevens, bestanden, programma’s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan VMHC Basko en/of derden.

 

6.2Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMHC Basko of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten, geluids- en/of beeldmateriaal, afbeeldingen, de Website en/of App en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van VMHC Basko of de betreffende rechthebbende.

 

6.3In geval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van VMHC Basko en/of derden, behoudt VMHC Basko zich het recht voor om alle hierdoor door VMHC Basko en/of derden geleden schade volledig op de betreffende Gebruiker van de Website en/of App, waaronder Leden, Vrijwilligers of Bezoekers, te verhalen.

 

7. Aansprakelijkheid

 

7.1VMHC Basko is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Website en/of App en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van de Website en/of App die op enigerlei wijze (in het bijzonder door (hyper)(text)link(s) of metatag(s) met de Website en/of App zijn verbonden. VMHC Basko is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via de Website en/of App kunnen worden aangeboden.

 

7.2VMHC Basko is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Gebruikers, waaronder begrepen de door hen via de Website en/of App ter beschikking gestelde Content. VMHC Basko geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze Content.

 

7.3VMHC Basko isverder niet aansprakelijk voor schade ten gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de Website en/of App, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

 

7.4De Website en/of App bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door VMHC Basko of waarvoor VMHC Basko niet anderszins (mede)verantwoordelijk is. VMHC Basko is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. VMHC Basko biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van haar Gebruikers en het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee u verbinding maakt vanaf de Website en/of App voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten , die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

 

7.5De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van VMHC Basko.

 

8. Vrijwaring

 

8.1Iedere gebruiker vrijwaart VMHC Basko dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Website en/of App door de betreffende Gebruiker. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die VMHC Basko in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

 

 

9. Overige bepalingen

 

9.1Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen te zake van het gebruik van de Website en/of App zijn gemaakt. Is of worden een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal VMHC Basko het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

 

9.2VMHC Basko behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde via de Website en/of App van VMHC Basko te vinden. In een dergelijk geval zal VMHC Basko de Gebruikers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Gebruikers het gebruik van de Website en/of App voortzetten na aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. VMHC Basko raadt Gebruikers van de Website en/of App dan ook aan om de Gebruiksvoorwaarden via de Website en/of App regelmatig te raadplegen.

 

9.3Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

 

9.4Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

 

9.5Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen VMHC Basko en derden naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelecht aan de rechtbank Arrondissement Noord Brabant.

 

©VMHC Basko 2018

 

Datum publicatie: mei 2018