shirtsimac.JPG

vereniging_VertrouwensContactPersonen

Vertrouwenspersonen en Gedragsregels VMHC Basko 
 
Artikel 1: Vertrouwenspersonen 
VMHC Basko (hierna Basko) wil een hockeyclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en plezier beleeft aan de hockeysport. Daarom vinden we het belangrijk om onaangename en ongewenste zaken (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) binnen onze club te voorkomen en waar nodig bespreekbaar te maken.  
Hiervoor zijn twee Vertrouwens Contact Personen (VCP) aangesteld:  
Deze personen fungeren als eerste opvang voor leden (hockeyers, ouders, toeschouwers, commissieleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag m.b.t. de algemeen geldende gedragsregels. De VCP biedt een luisterend oor, werkt vertrouwelijk, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.  
 
Artikel 2: Gedragsregels 
Inleiding
De kwaliteit van Basko is mede af te lezen aan de wijze waarop haar leden zich gedragen binnen Basko. Het bestuur heeft gemeend een aantal gedragsregels te moeten formuleren. Deze gedragsregels zijn helder geformuleerd en gelden als toetsingskader. Eigenlijk wordt geformuleerd wat voor de hand ligt, welk gedrag als wenselijk wordt beschouwd en als spiegelbeeld: welk gedrag als onwenselijk wordt beschouwd. 
Algemeen  
Ieder lid van de Basko dient zich binnen en buiten het speelveld op het eigen sportpark, dan wel het sportpark van een andere vereniging in binnen- en buitenland, te gedragen conform de algemeen geldende fatsoensregels. D.w.z. dat men respectvol omgaat met elkaar, met tegenstanders en iedereen die bij Basko betrokken is. 
 Specifieke gedragsregels 
Ten aanzien van ons complex: 
• Zorg dat het schoon blijft. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.  
• Zorg dat de velden na gebruik opgeruimd zijn. Coaches/trainers/aanvoerders en begeleiders zien hierop toe.  
• Zorg dat in- en uitgangen vrij blijven voor ambulances en brandweer. 
• Auto's, (brom)fietsen en scooters dienen op daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden. 

 
Ten aanzien van onze kleedkamers/toiletruimtes: 
• Het gebruik van alcoholische dranken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.  
• Roken is in de gebouwen van het complex niet toegestaan.  
• Afval (tape, bekertjes, etc.) dient in daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.  
• De kleedkamers dienen altijd opgeruimd en (eventueel) afgesloten achtergelaten te worden, de douches dienen te worden uitgedraaid.  
• Coaches/trainers/aanvoerders, ouders en begeleiders zien hierop toe. 
 
Ten aanzien van ons clubhuis: 
• Het is jeugd tot 18 jaar verboden alcoholische dranken te nuttigen.  
• 's Zaterdags voor 16.00 uur worden er geen alcoholische dranken geschonken.  
• Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan.  
• Zorg dat limonadekannen plus bekers na gebruik opgeruimd worden. 
• Aanwijzingen van het barpersoneel dienen altijd te worden opgevolgd.  
• Gemorste consumpties (incl. kapot glaswerk etc.) dienen direct te worden opgeruimd.  
• Overmatig drankgebruik en wangedrag wordt niet getolereerd.  
• Het is uitsluitend met toestemming van het barpersoneel toegestaan u achter de bar te begeven.  
• De in- uitgangen dienen vrij gehouden te worden. 
 
Ten aanzien van materiaalgebruik: 
• Wees zuinig op eigen spullen, de spullen van een ander en verenigingsspullen.  
• E.H.B.O.-spullen worden doelmatig gebruikt. Aftapen van bv. oorknopjes en ringen geschiedt met eigen materiaal, niet met verenigingsmateriaal.  
• Het trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.  
• Na de laatst gespeelde wedstrijd dienen de hoekvlaggen (indien aanwezig op veld) bij de infobalie te worden afgegeven. Coaches/trainers/aanvoerders zien hierop toe. 
 
Ten aanzien van gesponsorde kleding: 
• De gesponsorde kleding blijft eigendom van Basko.  
• Een ieder is zuinig op de gesponsorde kleding.  
• Aan het eind van ieder seizoen dient alle sponsorkleding (gewassen) bij de coaches/managers te worden ingeleverd. Incomplete sets of kleding met gebreken worden in rekening gebracht. 
 
Ten aanzien van het gedrag op en rond het veld: 

• Ongepast taalgebruik is niet toegestaan. 
• Aanwijzingen van de coach/trainer/aanvoerder dienen opgevolgd te worden.  
• De coach/trainer/aanvoerder corrigeert onjuist gedrag van spelers/speelsters en/of toeschouwers. 
• Hij/zij wijst ze erop en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de coach/trainer/aanvoerder dit met de tuchtcommissie en het bestuur.  
• Als lid van Basko spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag. 
 
Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en gedragingen: 
• Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen zijn gedragingen die wij bij Basko niet tolereren. Voor onze vereniging zijn respect, sportiviteit, integriteit en aangepast gedrag uiterst belangrijk. 
Hoe om te gaan met de gedragsregels?  
Basko hecht aan zelfregulering bij het bewaken van de discipline en sportiviteit van al haar leden en begeleiders, tijdens en rondom de wedstrijden. Dit is vooral in het belang van een sportief wedstrijd- en competitieverloop. Daarnaast bevordert het zowel de resultaten als het imago van Basko. In geval van wangedrag geldt de procedure zoals beschreven bij artikel 4 t/m 10.  
 
Artikel 3: Aanhangig maken van een procedure  
Een procedure op grond van vermeend handelen in strijd met de statuten en/of reglementen van Basko en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond tegen een lid c.q. een groepering van leden van Basko kan aanhangig gemaakt worden bij het bestuur van Basko indien sprake is van één of meerdere voorvallen, zoals genoemd onder artikel 3 sub b van dit reglement.  
Voorvallen die leiden tot (a., b. en e.), c.q. kunnen leiden tot (c. en d.), het aanhangig maken van een procedure:  
a. een lid dat door een scheidsrechter in een wedstrijd definitief uit het veld is gestuurd;  
b. een lid dat in één seizoen drie keer of meer tijdelijk uit het veld is gestuurd (in de zaal: twee keer of meer);  
c. gevallen waarin het bestuur redenen heeft aan te nemen dat het lid c.q. de groepering van leden in strijd heeft gehandeld met de statuten, reglementen en/of andere interne regels van Basko en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond;  
d. verzoeken van een bevoegd persoon van een andere hockeyvereniging aan het bestuur van Basko om op te treden tegen een lid c.q. een groepering van leden van Basko en het bestuur dit verzoek niet onredelijk voorkomt; 
e. een verzoek van het bestuur om in een bepaalde zaak een procedure uit te voeren.  
 
Artikel 4: Wijze van behandeling door het bestuur  

a. Het bestuur bepaalt zelf de wijze van behandeling van de zaak.  
b. Het bestuur doet de zaak schriftelijk af.  
c. Het bestuur bepaalt plaats en tijdstip van de zitting. 
d. Een betrokken lid kan het bestuur verzoeken de zaak mondeling te behandelen. 
e. Enkel indien door een mondelinge behandeling een onaanvaardbare vertraging van de zaak zou ontstaan, wijst het bestuur een verzoek als bedoeld in artikel 3 sub d van dit reglement af. 
f. De zittingen van het bestuur zijn in beginsel niet openbaar. 
g. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen, bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.  
 
Artikel 5: Het horen van leden door het bestuur 
a. Het bestuur is bevoegd leden en niet-leden te horen en/of te raadplegen.  
b. Leden zijn verplicht het bestuur alle inlichtingen te verstrekken en hun medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van het bestuur 
c. Minderjarige leden kunnen zich desgewenst laten vergezellen door hun ouders/verzorgers.  
 
Artikel 6: Uitspraak  
Het bestuur deelt haar uitspraak mondeling, met motivering, mede aan het betrokken lid (respectievelijk de betrokken leden) met eventueel straf en strafmaat. Het bestuur kan besluiten de uitspraak op schrift te stellen.
 
Artikel 7: Straffen  
a. Het bestuur is bevoegd de zaak zonder strafoplegging af te doen.  
b. Het bestuur kan aan een lid of groepering van leden, in overleg met de secretaris de volgende straffen opleggen:   
i. een berisping;  
ii. een speelverbod voor een of meer competitiewedstrijden dan wel  vriendschappelijke wedstrijden en/of toernooien, al dan niet voorwaardelijk;  
iii. ontzegging van de toegang tot het terrein van Basko voor een zekere periode;  
iv. een alternatieve straf naar inzicht van de tuchtcommissie ter (gedeeltelijke)  vervanging van het opgelegde speelverbod. 
Indien de alternatieve straf door toedoen  van het betreffende lid niet ten uitvoer wordt gebracht, worden alsnog de (volledige)  straffen als onder 1, 2, 3 en/of 4 van kracht;  v. een combinatie van straffen als beschreven onder 1 t/m 4.   
c. Het bestuur kan een lid dat in haar ogen daarvoor in aanmerking een boete opleggen.  
d. Het bestuur kan een lid dat in haar zijn ogen daarvoor in aanmerking het lidmaatschap ontzeggen. 
e. Het bestuur is bevoegd, zodra een zaak te harer kennis is gebracht en in afwachting van de behandeling daarvan, met onmiddellijke ingang een straf op te leggen, indien daartoe naar het oordeel van het bestuur, gezien de ernst van de zaak, aanleiding bestaat.  f. Het bestuur kan beslissen, dat haar uitspraak gepubliceerd wordt op de website van Basko.
 
Artikel 8:  Beroep  
Tegen de uitspraak van het bestuur staat geen beroep open. De uitspraken van het bestuur zijn direct uitvoerbaar, tenzij het bestuur zelf anders bepaalt.  
 
Artikel 9: Tenuitvoerlegging straffen  
De controle op en de feitelijke tenuitvoerlegging van opgelegde straffen berust uiteindelijk volledig bij het bestuur.  
 
Artikel 10:  Inwerkingtreding en evaluatie  
Jaarlijks wordt in bestuursvergadering bezien of verbeteringen in de werkwijze mogelijk zijn en/of wijzigingen in het reglement dienen te worden aangebracht.  
Reglement opgesteld en goedgekeurd op 19 september 2018 door het bestuur van Basko, waarbij reglement per direct in werking treedt. 
Een schending van de algemene en specifieke gedragsregels kan worden voorgelegd door ieder lid van Basko ter beoordeling aan het bestuur. Afhankelijk van de ernst van de gedraging en/of het incident kan het bestuur de betrokken persoon en/of team een waarschuwing geven dan wel de betrokken persoon en/of team te royeren als lid van Basko. 
 
Overige bepalingen
Boeten 
Basko volgt de boeten zoals deze worden opgelegd door de KNHB en hanteert daarnaast geen eigen sanctie of boetesysteem anders dan de interne tuchtprocedure. Daarnaast hanteert Basko specifieke regels met betrekking tot arbitrage door eigen leden. 
Wedstrijdleiding  
Op het veld is de scheidsrechter verantwoordelijk voor het aanpakken van onsportief gedrag. Incidenten dienen altijd worden gemeld aan het wedstrijdsecretariaat, dat vervolgens in overleg met het bestuur passende maatregelen kan treffen. Wanneer iemand zelf hinder ondervindt van onsportief gedrag, of er langs de lijn iets opvalt, kan dit altijd gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat dan wel bestuur.  
Clubscheidsrechters (CS-kaart) 

Basko stelt jeugdleden met ingang van het seizoen 2016-2017 verplicht om de clubscheidsrechterkaart te halen in tweede jaar dat zij de C-leeftijd bereiken. Indien en voorzover jeugdleden niet aan deze verplichting hebben voldaan, worden zij niet in een team geplaatst totdat zij alsnog de CS-kaart behaald hebben. Het lidmaatschap blijft bestaan zodat de contributie verschuldigd blijft. Wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven zal de arbitragecommissie in overleg met het lid en / of zijn coach andersluidende afspraken maken. Indien daar geen oplossing wordt bereikt beslist de tuchtcommissie. 
 
Fluitbeurten 
Indien een lid zijn fluitbeurt verzaakt, moet hij deze inhalen en krijgt daarnaast een extra fluitbeurt, tenzij er sprake is van omstandigheden om hier van af te wijken. Het wedsstrijdsecretariaat wijst deze wedstrijden aan. Indien er conflict ontstaat wordt het bestuur ingeschakeld, welke de beslisbevoegdheid heeft.  
Seniorenteams die zelf fluitisten inschakelen zijn er voor verantwoordelijk dat zij geschikte fluiters inschakelen die in staat zijn de wedstrijd met voldoende overwicht en kennis te fluiten. Basko rekent er op dat de seniorenteams voldoende verantwoordelijkheidsbesef hebben om geen te jonge en/of onervaren leden hiervoor in te schakelen.
 
Slotverklaring
VMHC Basko gaat met iedere vrijwilliger ouder dan 18 jaar een vrijwilligersovereenkomst, waarin verwijzing naar de gedragsregels staat, aan. Ondertekening van deze overeenkomst betekent dat vrijwilliger akkoord gaat met de gedragsregels en deze als zodanig zelf zal naleven én zal zorgen, dat de club VMHC Basko in voorkomende gevallen juist handelt voor zover dat binnen het kunnen van vrijwilliger valt.