fc0dd836-7227-11e7-9573-784f436738f0-1-2800x1400-1541664005.jpg h1.jpg shirtsimac.JPG

Gedrag- en verenigingsregels


Gedragsregels

Binnen VMHC Basko zijn gedragregels geformuleerd welk gedrag als wenselijk wordt beschouwd als lid en/of betrokkene van de club. Wij gaan ervan uit dat iedereen deze gedragsregels naleeft. Basko hecht veel waarde aan zelfregulering bij het bewaken van de discipline en sportiviteit van al haar leden én begeleiders, tijdens en rondom de wedstrijden. Dit is vooral in het belang van een sportief wedstrijd- en competitieverloop. Daarnaast bevordert het zowel de resultaten als het imago van Basko. In geval van wangedrag geldt de procedure zoals beschreven bij artikel 3 t/m 10.


Algemeen
Ieder lid van Basko dient zich binnen en buiten het speelveld op het eigen sportpark, dan wel het sportpark van een andere vereniging in binnen- en buitenland, te gedragen conform de algemeen geldende fatsoensregels. Dus dat men respectvol omgaat met elkaar, met tegenstanders en iedereen die bij Basko betrokken is.


Specifieke gedragsregels
Ten aanzien van ons complex:
- Zorg dat het schoon blijft. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
- Zorg dat de velden na gebruik opgeruimd zijn. Coaches/trainers/aanvoerders en begeleiders zien hierop toe.
- Zorg dat in- en uitgangen vrij blijven voor ambulances en brandweer.
- Auto's, (brom)fietsen en scooters dienen op daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden.

Ten aanzien van onze kleedkamers/toiletruimtes:
- Het gebruik van alcoholische dranken is in de kleedkamers/toiletruimtes niet toegestaan.
- Roken is in de gebouwen van het complex niet toegestaan.
- Afval (tape, bekertjes, etc.) dient in daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.
- De kleedkamers dienen altijd opgeruimd en (eventueel) afgesloten achtergelaten te worden, de douches dienen te worden uitgedraaid.
- Coaches/trainers/aanvoerders, ouders en begeleiders zien hierop toe.

Ten aanzien van ons clubhuis:
- Het is jeugd tot 18 jaar verboden alcoholische dranken te nuttigen.
- 's Zaterdags voor 15.00 uur worden er geen alcoholische dranken geschonken.
- Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan.
- Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan.
- Zorg dat limonadekannen plus bekers na gebruik opgeruimd worden.
- Aanwijzingen van het barpersoneel dienen altijd te worden opgevolgd.
- Gemorste consumpties (incl. kapot glaswerk etc.) dienen direct te worden opgeruimd.
- Overmatig drankgebruik en wangedrag wordt niet getolereerd.
- Het is uitsluitend met toestemming van het barpersoneel toegestaan je achter de bar te begeven.
- De in- uitgangen dienen vrij gehouden te worden.

Ten aanzien van materiaalgebruik:
- Wees zuinig op eigen spullen, de spullen van een ander en verenigingsspullen.
- E.H.B.O.-spullen worden doelmatig gebruikt. Aftapen van bv. oorknopjes en ringen geschiedt met eigen materiaal, niet met verenigingsmateriaal.
- Het trainingsmateriaal dient na gebruik netjes te worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats.
- Na de laatst gespeelde wedstrijd dienen de hoekvlaggen (indien aanwezig op veld) bij de infobalie te worden afgegeven. Coaches/trainers/aanvoerders zien hierop toe.

Ten aanzien van gesponsorde kleding:
- De gesponsorde kleding blijft eigendom van Basko.
- Een ieder is zuinig op de gesponsorde kleding.
- Aan het eind van ieder seizoen dient alle sponsorkleding (gewassen) bij de coaches/managers te worden ingeleverd. Incomplete sets of kleding met gebreken worden in rekening gebracht.

Ten aanzien van het gedrag op en rond het veld:
- Ongepast taalgebruik is niet toegestaan.
- Aanwijzingen van de coach/trainer/aanvoerder dienen opgevolgd te worden.
- De coach/trainer/aanvoerder corrigeert onjuist gedrag van spelers/speelsters en/of toeschouwers.
- Hij/zij wijst ze erop en zet aan tot verandering. Indien gewenst bespreekt de coach/trainer/aanvoerder dit met de tuchtcommissie en het bestuur.
- Als lid van Basko spreken we elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag.

Ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en gedragingen:
- Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen zijn gedragingen die wij bij Basko niet tolereren. Voor onze vereniging zijn respect, sportiviteit, integriteit en aangepast gedrag uiterst belangrijk.


Hier komt nog de PDF met Artikelen 3 t/m 10 omtrent Gedrag.


Overige bepalingen
VMHC Basko volgt de boetes zoals deze worden opgelegd door de KNHB en hanteert daarnaast geen eigen sanctie of boetesysteem anders dan de interne tuchtprocedure. Daarnaast hanteert Basko specifieke regels met betrekking tot arbitrage door eigen leden.


Wedstrijdleiding
Op het veld is de scheidsrechter verantwoordelijk voor het aanpakken van onsportief gedrag. Incidenten dienen altijd worden gemeld aan het wedstrijdsecretariaat, dat vervolgens in overleg met het bestuur passende maatregelen kan treffen. Wanneer iemand zelf hinder ondervindt van onsportief gedrag, of er langs de lijn iets opvalt, kan dit altijd gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat dan wel bestuur.


Clubscheidsrechters (CS-kaart)
Basko stelt jeugdleden met ingang van het seizoen 2016-2017 verplicht om de clubscheidsrechterkaart te halen in tweede jaar dat zij de C-leeftijd bereiken. Indien en voorzover jeugdleden niet aan deze verplichting hebben voldaan, worden zij niet in een team geplaatst totdat zij alsnog de scheidrechterskaart behaald hebben. Het lidmaatschap blijft bestaan zodat de contributie verschuldigd blijft. Wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven zal de arbitragecommissie in overleg met het lid en/of zijn coach andersluidende afspraken maken. Indien daar geen oplossing wordt bereikt beslist het bestuur.


Fluitbeurten
Indien een lid zijn fluitbeurt verzaakt, moet hij deze inhalen en krijgt daarnaast een extra fluitbeurt, tenzij er sprake is van omstandigheden om hier van af te wijken. Het wedsstrijdsecretariaat wijst deze wedstrijden aan. Indien er conflict ontstaat wordt het bestuur ingeschakeld, welke de beslisbevoegdheid heeft.
Seniorenteams die zelf scheidsrechters inschakelen zijn ervoor verantwoordelijk dat zij geschikte personen inschakelen die in staat zijn de wedstrijd met voldoende overwicht en kennis te fluiten. Basko rekent er op dat de seniorenteams voldoende verantwoordelijkheidsbesef hebben om geen te jonge en/of onervaren leden hiervoor in te schakelen.


Tot slot
VMHC Basko gaat met iedere vrijwilliger ouder dan 18 jaar een vrijwilligersovereenkomst aan, waarin verwijzing naar de gedragsregels staat. Ondertekening van deze overeenkomst betekent dat vrijwilliger akkoord gaat met de gedragsregels en deze als zodanig zelf zal naleven én zal zorgen, dat de club VMHC Basko in voorkomende gevallen juist handelt voor zover dat binnen het kunnen van vrijwilliger valt.Verenigingsregels


Vrijwilligers
De vereniging kan alleen functioneren door de inzet van vrijwilligers. Er wordt door het bestuur gestreefd naar een gezonde financiƫle situatie. De contributie kan laag worden gehouden door de inzet van ouders en door de inzet van leden bij het geven van trainingen en het coachen van teams.

De vereniging is geen 'kinderopvang'. Het is prima om verbetervoorstellen aan te dragen, maar het actief bijdragen aan activiteiten voor de club heeft de voorkeur.

Van ouders van de jongste jeugd wordt een actieve bijdrage verwacht bij het begeleiden van de kinderen tijdens de interne competitie en trainingen. Ook ouders zonder hockeyervaring kunnen hierbij helpen.


Hockeycompetitie
De hockeycompetitie loopt grofweg van september tot december en van maart tot juni. De speeldata van de wedstrijden worden door de KNHB bepaald. Afgezien van de zaalhockeycompetitie wordt er in de tussenliggende periode in principe niet gehockeyed.

Alle competitie wedstrijden worden bij Basko op kunstgras gespeeld. Elk team traint in de competitieperiode minimaal 1 keer per week.


Winterstop
Regelmatig wordt er gekeken of er voor de jeugd extra hockeyactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het wel of niet mogelijk zijn van deze activiteiten hangt af van de beschikbaarheid van vrijwilligers die training willen geven of andere activiteiten willen organiseren.

Een groot deel van het kader ondersteunt de zaaltrainingen en -competitie. Het is in deze periode niet mogelijk om buitentrainingen te ondersteunen. Materialen worden niet uitgegeven, het clubhuis is niet open en er is geen verlichting. Tevens zorgen vorst en sneeuw ervoor dat er niet op de velden mag worden gespeeld.

Als het niet vriest is het niet verboden om de velden te betreden en zelf met het team te trainen. Zelf een trainer en ballen regelen is dan nodig.


Zomerstop
Aan het einde van de veldcompetitie stoppen ook de trainingen. Er zijn weinig trainers beschikbaar in deze periode. De materiaaluitgifte wordt niet geregeld en het clubhuis is niet open. Ook is er geen verlichting in de avonduren. Wel zijn er vaak selectiewedstrijden en toernooien.


Trainingen
Het trainingsmateriaal wordt centraal uitgereikt. Tijdens trainingen is het clubhuis geopend. De trainingen worden gegeven door mensen met een hockey achtergrond. Er lopen coƶrdinatoren rond om de trainers te begeleiden.

Als de training niet doorgaat vanwege weersomstandigheden worden de trainingen centraal afgelast. Mededelingen hierover staan dan op de website.