fc0dd836-7227-11e7-9573-784f436738f0-1-2800x1400-1541664005.jpg h1.jpg shirtsimac.JPG

Lidmaatschap voorwaarden

Algemeen
De voorwaarden behelzen in kort bestek: het bekend zijn met de contributiebepalingen - zie menu Contributie - en de voorwaarde dat nieuwe leden verplicht zijn ons te machtigen voor automatische incasso.
Het bekend zijn met de opzegtermijnen en de voorwaarden waaronder het lidmaatschap kan worden gewijzigd - zie menu Opzeggen. 
Het bekend zijn met het gegeven dat de vereniging gedragen wordt door haar leden en dat van de leden verwacht wordt dat zij actief hier een aandeel in hebben. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij meedoen met en bijdragen aan de teamactiviteiten. Deze bereidheid is een voorwaarde om uw kind aan te melden bij Basko. Basko is geen oppascentrale. De contributie kan hierdoor laag worden gehouden.
 
De vereniging
Basko  is een vereniging met leden. Dit zijn mensen die lid zijn omdat zij het doel van de Basko steunen. De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden. Onze leden hebben invloed in het beleid van de vereniging via de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vergadering wordt jaarlijks gehouden en elk lid is hiervoor uitgenodigd en stemgerechtigd. Bij de ALV in augustus worden de afgelopen prestaties van het bestuur besproken en nieuwe plannen gepresenteerd en de financiën gecontroleerd door de kascommissie.
 

Restitutie contributie:

In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen, ontslaan u niet van de verplichting tot het betalen van contributie en geven geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie.

Bij zeer bijzondere gevallen en om zwaarwegende redenen kan er in overleg met de penningmeester mogelijk een regeling worden getroffen. Wel dient u een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen bij het bestuur.


 Inschrijfvoorwaarden veldhockey

  

 • Bij aanname als lid, door indeling in een team of trainingsgroep, is men het eerste jaar naast de contributie inschrijfgeld verschuldigd.
 • De contributie en het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en op de website gepubliceerd.
 • Contributie inning vindt plaats via automatische incasso van de door U opgegeven rekening in 1 termijn of in 2 termijnen. Een verzoek voor incasso in 2 termijnen kunt U indienen bij de penningmeester.
 • Als de contributie niet tijdig (1 maand na de betalingsdatum) kan worden geïnd of alsnog wordt betaald kan het lid door het bestuur worden geschorst (geen deelname aan  trainingen en wedstrijden).
 • Ieder lid heeft de verplichting om als scheidsrechter, bardienst of keukenhulp voor de vereniging op te treden.
 • Ieder lid is, als eigen verzekeringen geen dekking geven, via zijn lidmaatschap verzekerd tegen sportongevallen en wettelijke aansprakelijkheid..
 • Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk geschi eden voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Bij opzegging na 1 mei is men de voll edige contributie verschuldigd over het komende verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop volgend.
Parttime lidmaatschap
Een parttime lidmaatschap geldt slechts voor het seizoen waarin dit is aangevraagd.
In een nieuwe seizoen doet zich meestal een andere situatie voor, waardoor een parttime lidmaatschap niet vanzelfsprekend is. Mocht naar de mening van het team voor dit seizoen en de technische commissie een parttime lidmaatschap terecht zijn, dan moet dat opnieuw worden aangevraagd en goedgekeurd door het bestuur.
 

Inschrijfvoorwaarden zaalhockey

 

 • Naast het veldhockey bestaat ook de mogelijkheid om, tijdens de winterstop, deel te nemen aan het zaalhockey. Hiervoor dient men zich apart schriftelijk aan te melden via een mail of brief aan het secretariaat.
 • Inschrijven zaalhockey kan vanaf D-elftallen. Kinderen in de E, F en D-8 tallen spelen geen zaalhockey.
 • De contributie voor het zaalhockey wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene L edenvergadering, gepubliceerd op de website en, na indeling in een team, via automatische incasso geïnd.
 • Ieder zaalhockeylid (senior en Junior) heeft de verplichting om als scheidsrechter of zaalwacht op te treden.
 • De opzegvoorwaarden zijn gelijk aan die bij het veldhockey, met dien verstande dat het seizoen loopt van 1 november tot 1 maart en daarom schriftelijke opzegging moet plaats vinden voor 1 oktober

 

Nota Bene:

In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zijn bovengenoemde bepalingen uitgebreid beschreven in samenhang met andere artikelen